lider w branży ochrony

Agencja Ochrony

Agencja ochrony Securit-VIP działa na polskim rynku od wielu lat. Nadrzędnym celem świadczonych przez nas usług jest spełnienie Państwa oczekiwań w zakresie ochrony. Do każdego, zleconego nam zadania podchodzimy w sposób indywidualny. Wierzymy, iż prewencja odgrywa znaczącą rolę w procesie zapewniania bezpieczeństwa, dlatego też dokładamy wszelkich starań mających na celu zapobieżenie ewentualnym przestępstwom.

Jako profesjonalna agencja ochrony doskonale zdajemy sobie z faktu, iż wykonywana przez nas praca niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko. Z tego też względu zatrudnieni pracownicy zawsze posiadają przy sobie odpowiednie wyposażenie gwarantujące zarówno bezpieczeństwo, jak i możliwość szybkiego nawiązania kontaktu.

Warto dodać, że Agencja Ochrony Securit-VIP gwarantuje swoim pracownikom różnorodne szkolenia mające na celu ciągłe ponoszenie posiadanych kwalifikacji. Dzięki temu mają Państwo pewność, że nasze usługi będą odznaczały się najwyższym standardem obsługi.

Podstawowymi formami działalności, oprócz ochrony osób i mienia, są w naszej agencji ochrony Securitas VIP:

 • BIURO DETEKTYWISTYCZNE - PRYWATNY DETEKTYW
 • OCHRONA
 • TRANSPORT OSÓB
 • MONITORING DLA FIRM
 • INSTALACJE ALARMOWE
 • Ponadto:
 • - kreowanie i realizacja planów ochrony i polityki bezpieczeństwa,
 • - bezpieczny transport osób i grup zorganizowanych.

Biuro detektywistyczne

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że liczne problemy związane zarówno z życiem prywatnym, jak i strefą zawodową wymagają odpowiednio dopasowanych rozwiązań. Biuro detektywistyczne Securit-VIP podejmuje wszelkie działania mające na celu zarówno rozwiązanie Państwa kłopotu, jak i przekazanie rzetelnych informacji stanowiących opis prowadzonej sprawy.

Jako w pełni profesjonalne i rzetelne biuro detektywistyczne zatrudniamy jedynie pracowników posiadających niezbędne licencje, bogate doświadczenie i praktyczną wiedzę. Dzięki temu mają Państwo pewność, że osoba prowadząca Waszą sprawę dołoży wszelkich starań by sprostać postawionym oczekiwaniom. Działamy w sposób dyskretny zachowując wszelkie normy etyczne.

Wiemy, że niektóre sprawy prowadzone przez nasze biuro detektywistyczne wymagają delikatnego podejścia, gdyż związane są ze strefą emocjonalną. Z tego względu do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny jednocześnie dobierając środki stanowiące gwarancję Państwa komfortu psychicznego.

PROFESJONALNA OCHRONA
Stopień odczuwanej sa­ty­sfa­kcji uza­le­żnio­ny jest z je­dnej stro­ny od wła­ści­wości, cech naby­wa­nego pro­du­ktu
(w tym przy­pad­ku usłu­gi na­szej fir­my), z dru­giej, od ocze­ki­wań kli­en­tów. Dążymy do tego, by ró­żnica między usłu­gą ocze­ki­wa­ną przez kli­en­ta a o­trzy­ma­ną, była jak naj­mniej­sza. Dla nas j­esteś naj­waż­niej­szy.
REKOMENDACJE
Ja­ko agen­cja ochro­ny osób i mie­nia sta­ra­my się dos­tar­czać usłu­gi jak na naj­wyż­szym po­zio­mie. Ro­zu­mie­my też, że każ­dy roz­są­dny kli­ent, tak jak Ty, chciał­by zo­ba­czyć z kim współ­pra­co­wa­li­śmy i jaką opi­nię wys­ta­wi­li Twoi pop­rzed­ni­cy. Sprawdź sam.
ZASIĘG
"Odle­głość to cza­sem tyl­ko pre­tekst, żeby się zbli­żyć" - dla nas odle­głość nie ma zna­cze­nia, dla­te­go też świad­my;czy swo­je usłu­gi w wo­je­wódz­twie łódz­kim, a w szcze­gól­nych przy­pad­kach tak­że na te­re­nie ca­łe­go kra­ju.
DOŚWIADCZENIE
Dynamicznie rozwijajamy się i świadczymy szeroki zakres usług zwią­za­nych z ochro­ną obie­któw, od pry­wat­nych re­zy­den­cji do du­żych obie­któw prze­my­sło­wych. Po­sia­da­my też do­świad­cze­nie w ochro­nie in­sty­tu­cji świad­czą­cych bez­po­śred­nio usłu­gi na rzecz spo­łe­czeń­stwa.
Oferujemy
 • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony osób.
 • Sprawdzoną politykę bezpieczeństwa.
 • Indywidualne podejście dla klienta.
 • Troskę o Twoją firmę, rodzinę, najbliższych, Ciebie.
 • Profejsonalne podejście do biznesu.
Masz pytania, wątpliwości, jesteś ciekawy co przygotowaliśmy dla Ciebie?
Kontakt
ADRES:
Łódź, ul. Strykowska 245
91-531
TELEFON:
512 864 998
533 997 996
E-MAIL:
biuro@securitas-vip.pl
GODZINY OTWARCIA:
Pon. - Pt. 08:00–18:00
Biuro detektywistyczne SECURIT-VIP Łódź
DESIGN&CODE BY JAKUB GIERACH