lider w branży ochrony

Agencja Ochrony

Wysoka jakość oraz nowoczesne rozwiązania dotyczące usług ochrony osób i mienia to dla nas codzienność. Każdy z naszych pracowników to osoba godna zaufania oraz posiadająca odpowiednie kompetencje i umiejętności, by zagwarantować Państwu satysfakcjonujący przebieg usługi. Jako agencja ochrony z doświadczeniem wiemy, jak istotne są w tej pracy konsekwencja w działaniu oraz ścisłe ukierunkowanie na cel i satysfakcję klienta. Ochrona, którą Państwu oferujemy, skierowana jest do klientów z całego województwa łódzkiego. Jako jedna z niewielu agencji ochrony mamy również tak bogaty zakres usług i kompetencji – szczegóły znaleźć można w zakładce „Oferta”.

Podstawowymi formami działalności, oprócz ochrony osób i mienia, są w naszej agencji ochrony Securitas VIP:

  BIURO DETEKTYWISTYCZNE - PRYWATNY DETEKTYW

  OCHRONA

  TRANSPORT OSÓB

  MONITORING DLA FIRM

  INSTALACJE ALARMOWE

  Ponadto:
 • - kreowanie i realizacja planów ochrony i polityki bezpieczeństwa,
 • - bezpieczny transport osób i grup zorganizowanych.
Efektywność naszych pracowników idzie w parze również z uczciwymi cenami za ich pomoc. Ochrona, którą możemy zaoferować, to proces w pełni zoptymalizowany i rozplanowany. Uwzględniamy w nim nie tylko sedno naszego zadania, ale i swobodę i komfort klienta, który zdecydował się obdarzyć zaufaniem naszą agencję ochrony.

Wszelkie środki i siły, które angażujemy z ochronę, konsultowane są również z Państwem i dostosowuje się je do kosztów, jakie jest w stanie ponieść klient. Niższa cena nie wpływa jednak na jakość naszej pracy, gdyż swoje obowiązki traktujemy bardzo poważnie. Agencja ochrony Securit-VIP zatrudnia wyłącznie najbardziej kompetentne osoby z doświadczeniem, wzorową służbą jako agent oraz predyspozycjami fizycznymi.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by prowadzona przez nas agencja ochrony uwzględniła w formie świadczenia usługi również Państwa indywidualne wymagania. Jesteśmy lojalni, dyskretni i potrafimy w pełni zaangażować się w swoje zadanie – takiej kompleksowej ochrony życzył by sobie każdy!

PROFESJONALNA OCHRONA
Stopień odczuwanej sa­ty­sfa­kcji uza­le­żnio­ny jest z je­dnej stro­ny od wła­ści­wości, cech naby­wa­nego pro­du­ktu
(w tym przy­pad­ku usłu­gi na­szej fir­my), z dru­giej, od ocze­ki­wań kli­en­tów. Dążymy do tego, by ró­żnica między usłu­gą ocze­ki­wa­ną przez kli­en­ta a o­trzy­ma­ną, była jak naj­mniej­sza. Dla nas j­esteś naj­waż­niej­szy.
REKOMENDACJE
Ja­ko agen­cja ochro­ny osób i mie­nia sta­ra­my się dos­tar­czać usłu­gi jak na naj­wyż­szym po­zio­mie. Ro­zu­mie­my też, że każ­dy roz­są­dny kli­ent, tak jak Ty, chciał­by zo­ba­czyć z kim współ­pra­co­wa­li­śmy i jaką opi­nię wys­ta­wi­li Twoi pop­rzed­ni­cy. Sprawdź sam.
ZASIĘG
"Odle­głość to cza­sem tyl­ko pre­tekst, żeby się zbli­żyć" - dla nas odle­głość nie ma zna­cze­nia, dla­te­go też świad­my;czy swo­je usłu­gi w wo­je­wódz­twie łódz­kim, a w szcze­gól­nych przy­pad­kach tak­że na te­re­nie ca­łe­go kra­ju.
DOŚWIADCZENIE
Dynamicznie rozwijajamy się i świadczymy szeroki zakres usług zwią­za­nych z ochro­ną obie­któw, od pry­wat­nych re­zy­den­cji do du­żych obie­któw prze­my­sło­wych. Po­sia­da­my też do­świad­cze­nie w ochro­nie in­sty­tu­cji świad­czą­cych bez­po­śred­nio usłu­gi na rzecz spo­łe­czeń­stwa.
Oferujemy
 • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony osób.
 • Sprawdzoną politykę bezpieczeństwa.
 • Indywidualne podejście dla klienta.
 • Troskę o Twoją firmę, rodzinę, najbliższych, Ciebie.
 • Profejsonalne podejście do biznesu.
Masz pytania, wątpliwości, jesteś ciekawy co przygotowaliśmy dla Ciebie?
Kontakt
ADRES:
Łódź, ul. Strykowska 245
91-531
TELEFON:
512 864 998
533 997 996
E-MAIL:
biuro@securitas-vip.pl
GODZINY OTWARCIA:
Pon. - Pt. 08:00–18:00
Biuro detektywistyczne SECURIT-VIP: ochrona osób - prywatny detektyw - monitoring dla firm - instalacje alarmowe - transport osób - Łódź
DESIGN&CODE BY JAKUB GIERACH