lider w branży ochrony

Dlaczego my?

PROFESJONALIZM W OCHRONIE
Stopień odczuwanej sa­ty­sfa­kcji uza­le­żnio­ny jest z je­dnej stro­ny od wła­ści­wości, cech naby­wa­nego pro­du­ktu
(w tym przy­pad­ku usłu­gi na­szej fir­my), z dru­giej, od ocze­ki­wań kli­en­tów. Fir­ma Se­cu­ri­tas VIP dąży do tego, by ró­żnica między usłu­gą ocze­ki­wa­ną przez kli­en­ta a o­trzy­ma­ną, była jak naj­mniej­sza. Dla nas j­esteś naj­waż­niej­szy.
REKOMENDACJE
Ja­ko agen­cja ochro­ny osób i mie­nia sta­ra­my się dos­tar­czać usłu­gi jak na naj­wyż­szym po­zio­mie. Ro­zu­mie­my też, że każ­dy roz­są­dny kli­ent, tak jak Ty, chciał­by zo­ba­czyć z kim współ­pra­co­wa­li­śmy i jaką opi­nię wys­ta­wi­li Twoi pop­rzed­ni­cy. Sprawdź sam.
ZASIĘG
"Odle­głość to cza­sem tyl­ko pre­tekst, żeby się zbli­żyć" - dla nas odle­głość nie ma zna­cze­nia, dla­te­go też fir­ma Se­cu­ri­tas VIP świad­czy swo­je usłu­gi w wo­je­wódz­twie łódz­kim, a w szcze­gól­nych przy­pad­kach tak­że na te­re­nie ca­łe­go kra­ju.
DOŚWIADCZENIE
Dynamicznie rozwijająca się firma Securitas VIP świadczy szeroki zakres usług zwią­za­nych z ochro­ną obie­któw, od pry­wat­nych re­zy­den­cji do du­żych obie­któw prze­my­sło­wych. Po­sia­da­my też do­świad­cze­nie w ochro­nie in­sty­tu­cji świad­czą­cych bez­po­śred­nio usłu­gi na rzecz spo­łe­czeń­stwa.
Oferujemy
  • Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony osób.
  • Sprawdzoną politykę bezpieczeństwa.
  • Indywidualne podejście dla klienta.
  • Troskę o Twoją firmę, rodzinę, najbliższych, Ciebie.
  • Profejsonalne podejście do biznesu.
Masz pytania, wątpliwości, jesteś ciekawy co Securitas VIP przygotowało dla Ciebie?
Kontakt
ADRES:
Łódź, ul. Strykowska 245
91-531
TELEFON:
512 864 998
667 789 630
664 333 142
E-MAIL:
biuro@securitas-vip.pl
DESIGN&CODE BY JAKUB GIERACH